معيارهاي کانال منتخب

محبوبيت کانال چگونه بدست مي آيد؟

محبوبيت سرچشمه اعتماد اعضا به يک کانال است، محبوبيت يک کانال به تعداد اعضا نيست در حقيقت کانالي محبوب است که مطالبي توليد کند که براي همگان محبوب واقع شود کانالي هاي شخصي بسياري هستند که صرفا رويدادهاي شخص را ارايه مي دهد بي ترديد حتي اگر اين کانال اعضاي بالايي داشته باشيد قطعاٌ محتويات آن محبوب و مورد توجه همگان نيست. بعبارتي ديگر ما در تله ليست به کانالي محبوب مي گوييم که پست هاي آن مناسب همه باشد! کاربر بايد بداند به همان علتي عضو کانال شماست که مي داند شما چه رفتار و چه چيزي در اختيارش مي گذاريد پس اگر دقيقا بهمان دليلي که عضو کانال شما شده، باز هم نيازهاي ذهني و فکري اش را در کانال شما بيابد عضو دائمي کانال باقي خواهد ماند و بي ترديد به ديگران نيز توصيه خواهد کرد که عضو شوند اين يعني محبوبيت، حتي به اندازه 1 کاربر!
قطعا خوشايندست وقتي ما عضو انجمن و يا گروهي باشيم که براي آنچه در دهن جستجو مي کنيم درآنجا بيابيم!
تکرار مي کنيم مطالب مفيد را مطابق با سليقه اعضا برگزينيد چراکه افرادي عضو کانال شما شده اند ذهنيتي دارند که از نام و پست هاي سابقتان نشأت مي گيرد و اگر در اواسط راه صرفا بنا به اقتضاي خبر داغ و يا سوژه جديد اسلوب کاري و رفتاري کانال تلگرامي خود را عوض کنيد بي شک اعضاي خود را از دست خواهيد داد

پيشنهاد مي کنيم کانال را به همه معرفي کنيد.
روش کاري و هدف را نيمه راه عوض نکنيد.
فقط براي اعضا بنويسيد نه براي کل جامعه تلگرام! اعضاي کانال شما قطعا ذهنيتي شبيه به آنچه شما بر پا کرده ايد دارند پس براي کسب محبوبيت و افزايش اعضا بالا اين اعتماد را از اعضا سلب نکنيد.
و بازهم هميشه مرتبط با نام، هدف و روش کاري کانال مطلب بگذاريد و براي جلب توجه سراغ سوژه هاي گذارا نرويد.
از نظر تله ليست کانال هايي موفق و برگزيده خواهند شد که در حوزه مشخص اقدام به فعاليت کنند. و مطلب را نه فقط براي جلب توجه بلکه براي دنبال کردن هدف غايي کانال اشان برگزينند. مجددا تاکيد مي کنيم باز هم که جامعه ما رشد ضعيفي در توليد محتواي مفيد دارد. تله ليست مي خواهد حامي آندسته از عزيزاني باشد که همواره ارايه خدمات و مطالب به روز توليد مي کنند و در اين راستا مزايايي براي منتخبين در نظر گرفته که در اين لينک بخوانيد.
----------------------------------------------
بيشتر بخوانيد:
معيار به روز بودن کانال
معيار کانال فاقد تبليغات
معيار محتواي مفيد کانال
محبوب باشد4

محبوب باشد

error: همه چيز در ديد شماست نيازي به کپي نيست!