معيارهاي کانال منتخب

از نظر تله ليست کانال هايي موفق و برگزيده خواهند شد که در حوزه مشخص اقدام به فعاليت کنند و علاوه داشتن قوانين ثبت کانال، داراي 4 ويژگي زير نيز باشند اگر داراي چنين کانالي هستيد آنرا ثبت کنيد
در غير اينصورت کانال ثبت شده شما صرفا برابر قوانين صرفا بعنوان کانال تاييد شده در تله ليست درج مي شود.
members-only34

محبوب باشد

content3

محتواي مفيد و کاربردي داشته باشد.

تله ليست2

همواره مطالب آن به روز باشد

تله ليست1

فاقد تبليغات باشد