معيارهاي کانال منتخب

از نظر تله ليست کانال هايي موفق و برگزيده خواهند شد که در حوزه مشخص اقدام به فعاليت کنند و علاوه داشتن قوانين ثبت کانال، داراي 4 ويژگي زير نيز باشند اگر داراي چنين کانالي هستيد آنرا ثبت کنيد
در غير اينصورت کانال ثبت شده شما صرفا برابر قوانين صرفا بعنوان کانال تاييد شده در تله ليست درج مي شود.
محبوب باشد4

محبوب باشد

محتواي مفيد و کاربردي داشته باشد.3

محتواي مفيد و کاربردي داشته باشد.

همواره مطالب آن به روز باشد2

همواره مطالب آن به روز باشد

فاقد تبليغات باشد1

فاقد تبليغات باشد

error: همه چيز در ديد شماست نيازي به کپي نيست!