برگزيده شويد!

منتخب شدن همیشه دشوار و راهی سختی در پیش دارد چراکه براي منتخب شدن بايد بهترين باشيد! | معيارهاي انتخاب را بخوانيد. منتخب ها بدون هیچ هزینه ای در تله لیست انتخاب و بر گزیده می شوند.
اما تله لیست یک راهکار نیز برای آن دسته از کانال هایی که می خواهند همیشه در اینجا ماندگار شوند و دارای یک صفحه اختصاصی شبیه کانال های منتخب داشته باشند هم اندیشیده ای تازه دارد.
برای داشتن یک صفحه کامل از اطلاعات کانال شما صفحه اختصاصی را بخوانید